ข่าวประกาศอื่นๆ

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2563

โดย admin
 วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 11:14 น.
 16473
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ
และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ไว้แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป