เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาของตนเองและบุตร คุณสมบัติของสมาชิก - เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยก...

เงินกู้สามัญ

​เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น - กู้ได้ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่...

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 30,000 บาท และไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่ ส่งชำระไม่เกิน ...

ดูทั้งหมด

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ คู่สมรสและบุตร

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต ศพละ 5,000 บาท และคู่สมรสหรือบุตรนี้ต้อง ไม่เป็นสมาชิกสามัญ ...

สวัสดิการเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ไปประกอบพีธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว ...

สวัสดิการสานสัมพันธ์สายใยรักสมาชิกอาวุโส

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสรายละไม่เกิน 3,500 บาทต่อปี โดยสมาชิกจะได้รับทุกปี ตั้งแต่ปี ...

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

จะจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละไม่น้อยกว่า 2,000 ...

ดูทั้งหมด

การทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์

ในแต่ละปีสหกรณ์จะจัดให้สมาชิกทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์ ซึ่งในปี 2559 สหกรณ์ได้มอบหมายให้บริษัท เอฟดับบลิวดี ...

สมาชิก

สมาชิก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 05-01) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 88-01) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 01-01 ) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการ

นายประเสริฐ วิริยะภาพ
ประธานกรรมการ
นายประชา เทพวงศ์
รองประธานคนที่ 1
นายประเสริฐ คำดวง
รองประธานคนที่ 2
นายสมนึก สุวรรณบุษย์
เหรัญญิก
นายสมคิด รัตนเพ็ญ
เลขานุการ
นายอดุลย์ จำรัส
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกษม กันทาหอม
กรรมการ
นายชัชชัย โอดคำ
กรรมการ
นางพุฒชาด จันทร์ดำ
กรรมการ
นายประจวบ วรรณวินิจ
กรรมการ
นายประจวบ แก้วสิริ
กรรมการ
นายมนัส สมผดุง
กรรมการ
นายสมบุญ มหาวรรณา
กรรมการ
นางอำโนญ พัฒนกสิกร
กรรมการ
นางสาวอมรา น้อยสกุล
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

นายสงวน ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการ
นางสาวเพ็ญจันทร์ เครือเทพ
รองผู้จัดการ
นางสาวโศภิต จองแก้ว
รองผู้จัดการ
นางสาวนิภาดา พนาสกุล
หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอแม่สะเรียง
นางสุพร พวงมาลีประดับ
พนักงานธุรการ
นางณัชชา จันทร์อนันต์
พนักงานธุรการ
นายนิติพัทธ์ เต็งอินทร์
พนักงานเงินฝาก
นายเจษฎา วิริยภาพ
พนักงานการเงิน
นางประภัสสร สงวนบุญ
พนักงานบัญชี
นางรัฐพร สุนันทกรณ์
พนักงานธุรการ
นางสาวอภิญญา หมีจันทร์ต๊ะ
พนักงานการเงิน
นายพรชัย นาคะปรีชา
นักการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี