การเงิน

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร

โดย admin
 วันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 15:56 น.
 5750
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร  (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 88-01)

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
  •  การคิดดอกเบี้ย         
คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีในวันสิ้นปีของสหกรณ์
  •  การเปิดบัญชี    
   - เปิดบัญชีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 บาท
   - เอกสารที่แนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาสมุดธนาคารกรุงไทย จำกัด (สำเนาหน้าที่มีเลขที่บัญชี) ฉบับที่มีบัตร ATM
  •  การถอนเงิน      
  ถอนโดยใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น
  •  ค่ารักษาบัญชี       
  หากยอดเงินฝากต่ำกว่า 500 บาท  และไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี สหกรณ์จะคิดค่ารักษาบัญชี 100 บาท ต่อปี  และหากยังมียอดต่ำกว่า 100 บาท สหกรณ์จะปิดบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ