การเงิน

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:56 น.
 2955
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร  (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 88-01)

อัตราดอกเบี้ย         เงินฝากตั้งแต่          100  บาท   - ไม่ถึง  1,000,000  บาท  อัตรา    2.25  ต่อปี
                                 เงินฝากตั้งแต่  1,000,000  บาท   - ไม่ถึง 5,000,000 บาท  อัตรา    2.50  ต่อปี
                                 เงินฝากตั้งแต่  5,000,000  บาท     เป็นต้นไป                     อัตรา     2.75  ต่อปี            
 
การคิดดอกเบี้ย    คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีในวันสิ้นปีของสหกรณ์

การเปิดบัญชี        
                        - ไม่น้อยกว่า 100 บาท
                        - เอกสารที่แนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดธนาคารกรุงไทย จำกัด                   ฉบับที่มีบัตร ATM (สำเนาหน้าที่มีเลขที่บัญชี)
การฝากเงิน    
                        -  โดยเงินสดที่สำนักงานสหกรณ์
                        -  โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ทางธนาคารกรุงไทย จำกัด พร้อมแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันโอน หากแจ้งก่อนเวลา 15.00 น สหกรณ์จะนำเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันที่โอน หากแจ้งหลังเวลา 15.00 น. จะนำเข้าบัญชี           เงินฝากในวันทำการถัดไป
                        -  โอนมาจากเงินกู้สหกรณ์ หรือเงินปันผล - เฉลี่ยคืน
การถอนเงิน    ถอนโดยใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น

สมุดคู่ฝากหาย     
                        - สมาชิกต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำสำเนาใบแจ้งความให้สหกรณ์เก็บไว้ เป็นหลักฐาน
                        - ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเล่มใหม่แทนสมุดที่หายเล่มละ 50 บาท

การปิดบัญชี       
                        - สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ต้องปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
                        - เขียนใบถอนเงินพร้อมระบุเพื่อปิดบัญชีและนำสมุดคู่ฝากมาด้วยทุกครั้ง