สมาชิกภาพ

การทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:41 น.
 8802
สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการทางด้านการประกันชีวิตให้กับสมาชิก ดังนี้
                        1. กรมธรรม์ ที่ 1 ทุนประกันชีวิต 300,000- 500,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 300,000 - 500,000  บาท
                        2. กรมธรรม์ ที่ 2 ทุนประกันชีวิต 300,000 - 500,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 300,000 - 500,000  บาท
                        3. กรมธรรม์ ที่ 3 สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุตรและคู่สมรส ของสมาชิกสามัญ ทุนประกันชีวิต 300,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 300,000  บาท
                       4. กรมธรรม์ ที่ 4 สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลทั่วไป ทุนประกันชีวิต 100,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 100,000  บาท
                      

  - ค่าเบี้ยประกันชีวิตของสมาชิกสามัญ สหกรณ์จะจ่ายให้ 40%  และสมาชิกจ่าย 60%
  - ค่าเบี้ยประกันชีวิตของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจ่ายเองทั้งหมด
  - แต่ละกรมธรรม์ จะสิ้นสุดวันคุ้มครอง ในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
  - สมาชิกที่สมัครทำประกันชีวิตระหว่างปี ค่าเบี้ยประกันจะลดหลั่นไปตามระยะเวลาที่เหลือคุ้มครองอยู่
  - ค่าเบี้ยประกันในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทประกันฯ เป็นผู้กำหนด
  - สมาชิกสมทบทั่วไป ต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ จึงจะมีสิทธิทำประกันชีวิตกับสหกรณ์ได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้สมาชิกสมทบทำประกันชีวิต