การเงิน

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

โดย admin
 วันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 17:06 น.
 5301
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 05-01)

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
เงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 1,000,000  บาท 3.00
เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 - 3,000,000  บาท 3.10
เงินฝากตั้งแต่ 3,000,000 - 5,000,000  บาท 3.20
เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000  บาท ขึ้นไป 3.30

 
  • การคิดดอกเบี้ย  
คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
  •  การเปิดบัญชี    
- เปิดบัญชีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
- เอกสารที่แนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
  •  การถอนเงิน      
- เขียนใบถอนด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นพร้อมสมุดคู่ฝาก เมื่อทำการถอนเงินจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
- สามารถถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง หากถอนเกินจะคิดค่าธรรมเนียมการถอน ร้อยละ 1 ของยอดเงินที่ถอน
  •  ค่ารักษาบัญชี       
   หากยอดเงินฝากต่ำกว่า 1,000 บาท  และไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน เป็นเวลา 1 ปี สหกรณ์จะคิดค่ารักษาบัญชี 100 บาทต่อปี  และหากยังมียอดต่ำกว่า 100 บาท สหกรณ์จะปิดบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ