หน้าหลัก > วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์


1. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นเอกภาพโดยการกระจายอำนาจ การดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและระบบบริหารการศึกษา
2. เพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ให้มีความมั่นคง
3. เพื่อพัฒนาความรู้ และอุดมการณ์สหกรณ์แก่บุคลากรทุกระดับ
4. เพื่อจัดสวัสดิการให้ทั่วถึงและหลากหลาย
5. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับภารกิจ
6. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในขบวนการสหกรณ์และองค์กรอื่น
7. เพื่อประชาสัมพันธ์สู่สมาชิกและบุคคลทั่วไปอย่างทั่วถึง
8. เพื่อส่งเสริมและมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคม
9. เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้พอเพียงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. โอน รับจำนอง หรือจำนำ ซึ่งทรัพย์สินของสมาชิก
11.ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
12. ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ชุมนุม สหกรณ์สหกรณ์อื่นหรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์
13. ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจ
14. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อเคหะ
15.ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์
16. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
17. ซื้อตัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
18. ร่วมมือกับทางราชการ สนันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
19. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสินทิครอบครองซื้อ แลกเปลี่ยน โอน หรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือ รับจำนำขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดำเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องใน การจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย