หน้าหลัก > วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


"เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง ได้มาตรฐาน บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริการครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก"