สวัสดิการสงเคราะห์ศพ คู่สมรสและบุตร

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต ศพละ 5,000 บาท และคู่สมรสหรือบุตรนี้ต้อง ไม่เป็นสมาชิกสามัญ ...

สวัสดิการเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ไปประกอบพีธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว ...

สวัสดิการสานสัมพันธ์สายใยรักสมาชิกอาวุโส

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสรายละไม่เกิน 3,500 บาทต่อปี โดยสมาชิกจะได้รับทุกปี ตั้งแต่ปี ...

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

จะจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละไม่น้อยกว่า 2,000 ...

ดูทั้งหมด

การทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์

ในแต่ละปีสหกรณ์จะจัดให้สมาชิกทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์ ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์ได้มอบหมายให้ - บริษัท เอ็ม ...

สมาชิก

สมาชิก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 05-01) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 88-01) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 01-01 ) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการ

นายประเสริฐ วิริยะภาพ
ประธานกรรมการ
นายทองสุข นิลภา
รองประธานคนที่ 1
นายองอาจ กวีวัฒน์
รองประธานคนที่ 2
นายประจวบ วรรณวินิจ
เหรัญญิก
นายสมบุญ มหาวรรณา
เลขานุการ
นายสมนึก ศรีวิไชย
กรรมการ
นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
นายถวิล แดงสุกสี
กรรมการ
นายนพดล เพียรงาน
กรรมการ
นายสุทัศน์ เทพรัตน์
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

นายสงวน ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการ
นางสาวเพ็ญจันทร์ เครือเทพ
รองผู้จัดการ
นางสาวโศภิต จองแก้ว
รองผู้จัดการ
นางสาวนิภาดา พนาสกุล
รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานหน่วยบริการอำเภอแม่สะเรียง
นางณัชชา จันทร์อนันต์
พนักงานธุรการ
นายนิติพัทธ์ เต็งอินทร์
พนักงานเงินฝาก
นายเจษฎา วิริยภาพ
พนักงานการเงิน
นางประภัสสร สงวนบุญ
พนักงานธุรการ
นางรัฐพร สุนันทกรณ์
พนักงานธุรการ
นางสาวอภิญญา หมีจันทร์ต๊ะ
พนักงานการเงิน
นางณิชาภัทร วงศ์มะโน
พนักงานสินเชื่อ
นางสาวกานต์สินี ประดิษฐ์ชัย
พนักงานสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี